Poplatky za odpady 2023

Na zasedání Zastupitelstva obce Hranice konaném 12.12.2022 byla schválena výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023 a to vydáním Dodatku k Obecně závazné vyhlášce obce Hranice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Dodatek je zveřejněn na úřední desce obce Hranice v záložce „Místní vyhlášky“

Poplatky za odpady 2023 je možno zaplatit na obecním úřadě

v pondělí v čase 15:00 – 18:00

nebo bankovním převodem na účet 32525231/0100 pod variabilním symbolem vždy čísla popisného.

Odpady za jednu osobu s trvalým pobytem 500,- Kč.

V částech obce, kde se neprovádí svoz – za jednu osobu s trvalým pobytem 250,- Kč.

Rekreační objekt 500,- Kč.

POZOR –  nový svozový plán.

Poplatek ze psů – 1 pes 100 Kč, druhý a každý další 100 Kč.

Prosíme uhradit poplatky do konce dubna 2023.

UPOZORNĚNÍ: PRO ROK 2023 SE BUDOU OPĚT VYLEPOVAT ZNÁMKY NA POPELNICE.

ZNÁMKY MUSÍ BÝT VYLEPENY NA POPELNICÍCH DO KONCE DUBNA 2023. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU VYVEZENY

TEN, KDO BUDE PLATIT POPLATEK ZA POPELNICE PŘEVODEM NA ÚČET, SI ZNÁMKY MŮŽE VYZVEDNOUT V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO I PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ