Změna č. 3 ÚP

Z3 – 1.Výkres základního členění území

Z3 – 2.Hlavní výkres

Z3 – 3.Výkres technické infrastruktury

Z3 – 4.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Z3 – 5.Koordinační výkres

Z3 – 6.Výkres širších vztahů

Hranice u NH Změna č. 3_OOP